Ο Δήμος Ηγουμενίτσας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 20/2024 Πυροσβεστική Διάταξη
καλεί τους πολίτες να καθαρίσουν και να απομακρύνουν τα ξερά κλαδιά και τα
χόρτα ή οποιαδήποτε άλλα εύφλεκτα υλικά για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης
πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στην
εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη την διάρκεια της
αντιπυρικής περιόδου, προβλέπεται η επιβολή προστίμων σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ευελπιστεί και προσβλέπει στη συνεργασία των ιδιοκτητών
ακινήτων προς αποφυγή κάθε αρνητικής συνέπειας τόσο για τη ζωή, την περιουσία
των πολιτών όσο και για το περιβάλλον, ώστε να μην αναγκαστεί αν επιβάλει τις
προβλεπόμενες κυρώσεις.