Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο «CLIMABOROUGH Building Green»