Ο Δήμος Πάργας προχωρά τη διενέργεια δημόσιας, φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο επιτροπής, για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, και ειδικότερα ενός ακινήτου με την ονομασία (Παλαιό Νηπιοτροφείο) διώροφου κτιρίου και το οποίο σύμφωνα με την αριθμ΄113/10 άδεια οικοδομής για την ανάπλασή του, έχει εμβαδό 182,85 τ.μ. , αποτελείται από δύο ορόφους και το οποίο βρίσκεται επί της δημοτικής οδού Αγ. Αποστόλων στην Τ.Κ. Πάργας.

Αρθρο 1ο


Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική ,φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο

δημοτικό κατάστημα στο Καναλλάκι την 29-3-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 έως

11:00 ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο επιτροπής αποτελούμενη από τους :

α) Ζαχαριάς Νικόλαος Πρόεδρος

β) Χριστάκης Γεώργιος μέλος

γ) Κυριάκη Γεωργία μέλος

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Σε περίπτωση κατά την οποία η δημοπρασία δεν διεξαχθεί την ανωτέρω ημερομηνία ,θα επαναληφθεί την 5-4-2024 ημέρα Παρασκευή. και ώρα 10:00 έως 11:00.Τα ανωτέρω μίσθιο μπορεί να εκμισθωθεί για οποιαδήποτε εμπορική ή αστική χρήση, αποκλεισμένης της χρήσης ως χαρτοπαικτικής λέσχης, και γενικά καταστημάτων που προσβάλλουν τα χρηστά και θρησκευτικά ήθη των Δημοτών (χώροι συνάθροισης Θρησκευτικών αιρέσεων, Οίκοι ανοχής κλπ.)
Λόγω των εκτεταμένων φθορών του και των οικοδομικών εργασιών που χρειάζονται να γίνουν σε αυτό από τον νέο μισθωτή, καθώς δεν έχει οροφή και δάπεδο ορόφου, πορτοπαράθυρα κλπ, ο νέος μισθωτής δεν θα καταβάλει μισθώματα για τον 1° και 2° χρόνο της μίσθωσης.
Ως τιμή πρώτης προσφοράς για το ετήσιο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων ευρώ/μήνα (500,00 €/μήνα) .
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και ξεκινά από την ημερομηνία κοινοποιήσεως στον τελευταίο πλειοδότη (μισθωτή) της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής περί εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, οπότε και θεωρείται η σύμβαση οριστικά καταρτισθείσα και λήγει μετά τη παρέλευση είκοσι (20) ετών .
Μετά τον τρίτο (3°) χρόνο της μίσθωσης το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο κατά ποσοστό 3% επί του ετήσιου μισθώματος του προηγουμένου έτους για όσα χρόνια διαρκέσει η μίσθωση .
Το ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται σε δυο ισόποσες δόσεις, την 30η Ιουνίου και 30η Δεκεμβρίου εκάστου έτους σε λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Πειραιώς. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του μισθώματος θα καταγγέλλεται η σύμβαση μίσθωσης και θα ξεκινά η διαδικασία εξώσεώς του μισθωτή.

- Δεκτοί στην δημοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες και πολίτες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την προϋπόθεση ότι θα έχουν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά (άδεια παραμονής και Κάρτα εργασίας).

- Δεν γίνονται δεκτοί στην δημοπρασία όλοι οι οφειλέτες του Δήμου και για τον λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι κατά την κατάθεση των προσφορών πρέπει να καταθέσουν εκτός των άλλων δικαιολογητικών και φορολογική ενημερότητα ότι δεν οφείλουν στον Δήμο.

- Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο και αξιόπιστο εγγυητή ο οποίος θα υπογράφει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλέγγυος και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως, παραιτούμενος ρητά από το δικαίωμα και την ένσταση της διζήσεως, διαιρέσεως, καθώς και κάθε ευεργετήματος όπως ορίζονται στα άρθρα 855, 856, 862, 863,864, 866, 867, ΑΚ.Η Δημοτική Επιτροπή κατά την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να λάβει υπόψη της και να συνεκτιμήσει, πλην του προσφερομένου μισθώματος, και την αξιοπιστία του διαγωνιζομένου και προπαντός τυχόν προτάσεις βελτιώσεων ή νομίμων επεκτάσεων του μισθίου με δαπάνες του υποψηφίου μισθωτού που προσαυξάνουν την αξία τούτου.
Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον δεν κρίνει καμία προσφορά συμφέρουσα, να ακυρώσει τον παρόντα πλειοδοτικό διαγωνισμό και να προβεί σε νέα δημοπρασία, με τους ίδιους όρους και προς το συμφέρον πάντα του Δήμου, χωρίς να αποκτά ή δικαίωμα διεκδίκησης αποζημίωσης κανένας από τους διαγωνιζομένους .
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός πέντε (5) ημερών από της κοινοποιήσεως σ'αυτόν της έγκρισης της Δημοτικής Επιτροπής για την έγκριση της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση και ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του ενεχομένων και των δύο για τη μικρότερη προσφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από του αποτελέσματος της προηγούμενης.
Από της χρονολογίας κοινοποιήσεως στον τελευταίο πλειοδότη της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής περί εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας θεωρείται η σύμβαση οριστικά καταρτισθείσα.
Για την συμμετοχή στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει είτε γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Τ.Π.Δ ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσου προς το 10% του ορίου της πρώτης προσφοράς για διάρκεια ενός έτους, (ήτοι το 10 % του ετησίου μισθώματος) και η οποία επιστρέφεται στους αποκλειόμενους μετά το πέρας της διαδικασίας ανάδειξης του τελευταίου πλειοδότη.
Η ως άνω κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται από τον τελευταίο πλειοδότη κατά την υπογραφή της συμβάσεως με άλλη νέα ποσού ίση με το διπλάσιο του επιτευχθέντος ετήσιου μισθώματος εκ της δημοπρασίας, και η οποία επιστρέφεται σε αυτόν μετά τη λήξη της μίσθωσης.
Η εγγύηση αυτή κατατίθεται για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εμπρόθεσμης καταβολής των μισθωμάτων και επιστρέφεται στον μισθωτή εφόσον έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του προς τον Δήμο, απορρέουσες εκ της υπογραφείσας σύμβασης. Διαφορετικά η εγγύηση καταπίπτει αυτομάτως και χωρίς καμία άλλη απαιτούμενη ενέργεια υπέρ του Δήμου και συμψηφίζεται προς εξόφληση των οφειλομένων χρεών.
Η εγγυητική επιστολή για την συμμετοχή στην δημοπρασία πρέπει να είναι ποσού
(10% X 6.000,00 =) 600,00 €.Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου τα όρια αυτού και γενικά το μίσθιο σε καλή κατάσταση και να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται για αποζημίωση.
Ο μισθωτής υποχρεούται να δεχθεί την εκτέλεση κάθε εργασίας που θα αποσκοπεί στην βελτίωση και καλλωπισμό του ακινήτου χωρίς καμία αντίρρηση. Αν ο μισθωτής αρνηθεί να δεχθεί την εκτέλεση των εργασιών τότε ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην καταγγελία και λύση της μίσθωσης.
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση του μισθίου της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας βαρύνει αυτό και συνεπώς δεν δικαιούται να ζητήσει επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ούτε την λύση την μίσθωσης.
Ο μισθωτής υποχρεούται, μόλις λήξη η μίσθωση, να παραδώσει το μίσθιο στην ίδια κατάσταση, τουλάχιστον, που το παρέλαβε διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Απαγορεύεται αυθαίρετα η σιωπηρή αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή, όπως και η κατά τον οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε τρίτους εν όλω ή εν μέρει.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε διαρρύθμιση, εργασία ή ανακαίνιση στον εσωτερικό χώρο του μισθίου χωρίς την έγγραφη άδεια της Δημοτικής Αρχής. Οι όποιες εργασίες θα εκτελεσθούν κατόπιν σχετικής άδειας αρκεί να μην προκύψει από τις εργασίες πρόβλημα με την στατικότητα του κτιρίου και υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα έξοδα θα βαρύνουν τον μισθωτή. Όλες οι κατασκευές που θα πραγματοποιηθούν από τον μισθωτή θα παραμείνουν εις όφελος του μισθίου μετά τη λήξη της σύμβασης και δεν μπορεί ο μισθωτής να τις αφαιρέσει.
Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει τα τέλη σύνδεσης με ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, τα οποία μετά το τέλος της μισθωτικής σχέσης δικαιούται να αναλάβει.
Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει τα τέλη φωτισμού, ύδρευσης καθαριότητας και οποιοδήποτε άλλο βάρος του μισθίου.
Ο μισθωτής είναι υπόχρεος να καταβάλει οποιοδήποτε τυχόν τέλος αποκομιδής απορριμμάτων, αποχέτευσης, καθώς και τους διάφορους δημόσιους ή δημοτικούς φόρους.
Σε περίπτωση παραβάσεως οποιοσδήποτε όρου του παρόντος, θα λύεται αυτοδίκαια και αυτόματα η σύμβαση μισθώσεως και θα αποκλείεται ο μισθωτής από παρόμοιας φύσεως δημοπρασίες του Δήμου.
Ο Δήμος έχει δικαίωμα να προβεί στη μονομερή λύση της μίσθωσης εφόσον τούτο επιβάλλουν λόγοι γενικότερου συμφέροντος ή επισκευής του ακινήτου.
Αντιπροσφορές στο αποτέλεσμα της δημοπρασίας δεν γίνονται αποδεκτές .
Τα κηρύκεια δικαιώματα, έξοδα δημοσίευσης, συμβολαιογραφικά, σύναψη του μισθωτηρίου συμβολαίου και γενικά όποιο έξοδο ήθελε προκύψει βαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.
Η παρούσα αφού δημοσιεύθηκε νόμιμα και έλαβαν γνώση οι ενδιαφερόμενοι, σε γνώση όλων των όρων αυτής πλειοδοτούν.
Η διακήρυξη να δημοσιευθεί νόμιμα :
α) Στους δημόσιους χώρους και στα καφενεία των Δημοτικών Διαμερισμάτων.
β) Στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Διαμερισμάτων.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Δημοπρασιών (τηλ. 26840 31207, κιν. 6943070076 , email adeiesparga@gmail.com , υπάλληλος Χατζής Γεώργιος , ο οποίος θα διενεργήσει την δημοπρασία.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας .