Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, στα πλαίσια των προσπαθειών του για έγκυρη και ουσιαστική πληροφόρηση των μελών του, με την συμπλήρωση του πρώτου εξαμήνου 2023 συγκέντρωσε τις μεταβολές που έχουν υλοποιηθεί στην νομοθεσία του ΓΕΜΗ και ενημερώνει για τα ακόλουθα:Α.Π. 1128-30490/2023: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Σχετικά με τις αλλαγές στις Ενεργειακές Κοινότητες κατόπιν της ψήφισης του ν. 5037/2023 (A΄ 78 ), σε ό,τι αφορά στις αρμοδιότητες των Υ. ΓΕΜΗ, επήλθαν οι εξής αλλαγές:

Α) με το άρθ. 62 του ν. 5037/2023 από την 1η Απριλίου 2023 καταργήθηκε η σύσταση νέων ενεργειακών κοινοτήτων του ν. 4513/2018 (Α’ 9) και συνεπώς δεν υφίσταται πλέον η δυνατότητα νέας σύστασης.

Σε ό,τι αφορά στις υφιστάμενες Ενεργειακές Κοινότητες, μπορούν:

i. είτε να συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τον ν. 4513/2018,

ii. είτε να μετατραπούν σε Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας σύμφωνα με τα άρθρο 6ΙΖ του ν. 3468/2002 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 61 του ν. 5037/2023), υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 6Γ του ν. 3468/2006.

iii. είτε να μετατραπούν σε Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών σύμφωνα με το άρθρο 47ΙΖ του ν. 4001/2011 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 103 του ν. 5037/2023), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 47Β του ν. 4001/2011 (Α’ 179).

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 6ΙΖ του ν. 4513/2018 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 61 του ν. 5037 /2023) οι Ενεργειακές Κοινότητες από τη 1η Νοεμβρίου 2023 δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν νέες αιτήσεις για Βεβαίωση Παραγωγού ή για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε περίπτωση Εξαιρούμενων Σταθμών.

Β) προβλέφθηκε η δημιουργία δυο νέων νομικών τύπων, των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε.) και Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών (Ε.Κ.Π.).

Η Κ.Α.Ε είναι αστικός συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 που αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα με την σύσταση και καταχώρηση του καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ. Πρωταρχικός σκοπός της Κ.Α.Ε δεν είναι το οικονομικό κέρδος, αλλά η προσφορά στα μέλη της και στις τοπικές περιοχές δραστηριοποίησής της, περιβαλλοντικού, οικονομικού και κοινωνικού οφέλους. Η σύσταση των Κ.Α.Ε πραγματοποιείται στις Υπηρεσίες μια Στάσης σύμφωνα με το άρθρο 6Ζ του Ν. 3468/2006 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 51 του ν. 5037/2023).

Η Ε.Κ.Π είναι αστικός συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 που αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα με την σύσταση και την καταχώριση του καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ. Πρωταρχικός σκοπός της Ε.Κ.Π να προσφέρει περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό όφελος και όχι οικονομικό κέρδος, σε επίπεδο κοινότητας για τα μέλη της ή τις τοπικές περιοχές δραστηριοποίησής της.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6ΙΒ του ν. 3468/2006 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 56 του ν. 5037/2023) και την παρ. 5 του άρθρου 47Ι του ν. 4001/2011 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του ν. 5037/2023) απαγορεύεται κάθε συμμετοχή τόσο της Κ.Α.Ε όσο και της Ε.Κ.Π σε εταιρικό μετασχηματισμό με οποιαδήποτε ιδιότητα, ιδίως ως απορροφώμενη, απορροφώσα, συγχωνευόμενη, διασπώμενη, εισφέρουσα, επωφελούμενη, συνιστώμενη (νέα) ή μετατρεπόμενη.

Α.Π 616, 821 & 951-25221/2023: ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Σχετικά με την υποχρέωση κατοχής αριθμού Γ.Ε.ΜΗ από επαγγελματίες αγρότες και Αγροτικούς Συνεταιρισμούς προκειμένου να υπαχθούν στη Δράση για το «Μεταφορικό Ισοδύναμο» σας γνωρίζουμε ότι:

α) οι επαγγελματίες αγρότες και οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί δεν είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ και συνεπώς απαγορεύεται η εγγραφή τους σε αυτό από τις αρμόδιες Υ. Γ.Ε.ΜΗ και

β) δεν απαιτείται κατοχή αριθμού Γ.Ε.ΜΗ προκειμένου να ενταχθούν στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι) για το έτος 2022. Αρκεί η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (Ε.Μ.Α.Σ) και στην περίπτωση των Επαγγελματιών Αγροτών στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε).

Επιπλέον με το άρθρο 72 του ν. 5019/2023 δεν απαιτείται από καμία νομοθετική διάταξη υποχρέωση λήψης αρ. ΓΕΜΗ από Αγροτικούς Συνεταιρισμούς που επιθυμούν να κάνουν εξαγωγές. Αρκεί η εγγραφή τους στο Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Α.Π 594-16702/2023: ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής των Αστικών Εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ και στο Μ.Μ.Ε.Ο.Δ διευκρινίζουμε τα εξής:

Η αστική εταιρεία δύναται να αποκτήσει νομική προσωπικότητα εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 784 του ΑΚ, ήτοι η τήρηση έγγραφου τύπου, η επιδίωξη οικονομικού σκοπού και η τήρηση των όρων δημοσιότητας των ομόρρυθμων εταιρειών.

Ο οικονομικός σκοπός συνίσταται σε συναλλακτική δραστηριότητα η οποία έχει ως αναγκαία ή δυνητική συνέπεια δικαιοπρακτική ή αδικοπρακτική ευθύνη ή παροχές, οι οποίες στα συναλλακτικά ήθη κατά κανόνα αμείβονται. Στους οικονομικούς μη εμπορικούς σκοπούς συγκαταλέγεται π.χ η άσκηση καλλιτεχνικής δραστηριότητας στο μέτρο που δεν καθίσταται αρμοδιότητα εμπορική, με δεδομένο ότι η αστική εταιρεία του άρθρου 784 ΑΚ δεν μπορεί να επιδιώκει εμπορικό σκοπό.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 περ. η) του ν. 4919/2022, στο Γ.Ε.ΜΗ εγγράφεται μόνο η Αστική Εταιρεία του άρθρου 784 ΑΚ, δηλαδή η αστική εταιρεία με νομική προσωπικότητα σε συνδυασμό με το άρθρο 270 του ν. 4072/2012.

Συνεπώς οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ οφείλουν να εγγράφουν στο Γ.Ε.ΜΗ μόνο τις Αστικές Εταιρείες που επιθυμούν να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν οικονομικό σκοπό.

Α.Π 627-17643/2023: ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.

Είναι πλέον διαθέσιμη η αίτηση εγγραφής των υποκαταστημάτων ημεδαπής εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ (παρ. 3 του άρθρου 16 του νόμου 4919/2022) και οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να προβούν στην ηλεκτρονική καταχώριση των απαραίτητων δικαιολογητικών και στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης. Η ανωτέρω αίτηση είναι αυτοματοποιημένη, υποβάλλεται ατελώς και προς το παρόν είναι διαθέσιμη μόνο για τα υποκαταστήματα Ανωνύμων Εταιρειών.

Α.Π 925-24749/2023: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ ΑΤΟΜΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΚΑΔ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ Ή ΚΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ.

Κάθε ατομική επιχείρηση, εφόσον αποκτήσει εμπορική δραστηριότητα και για όσο αυτή διαρκεί, εγγράφεται στο Γ.Ε.ΜΗ και στην περίπτωση που ο κύριος ΚΑΔ της επιχείρησης είναι μη εμπορικός.

Επιπροσθέτως, με τον ίδιο τρόπο εγγράφεται στο Γ.Ε.ΜΗ και ατομική επιχείρηση της οποίας κύριος ΚΑΔ είναι μη εμπορικός , αλλά ιδρύει υποκατάστημα με εμπορική δραστηριότητα.

Και στις δύο περιπτώσεις, κατά την εγγραφή της επιχείρησης στο Γ.Ε.ΜΗ καταχωρούνται όλοι οι ΚΑΔ αυτής (εμπορικοί και μη εμπορικοί) και παραμένει εγγεγραμμένη μέχρι να απωλέσει την εμπορική της δραστηριότητα, οπότε και διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ.

Α.Π 614- 16892/2023: ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ.

Σχετικά με την υποχρέωση θεώρησης των καταστατικών από τις Δ.Ο.Υ τα καταστατικά των εταιρειών δεν θεωρούνται στα τμήματα ΦΠΑ των Δ.Ο.Υ πριν την κατάθεσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ, με μόνη εξαίρεση την περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, όπου πρέπει πριν την δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ να καταβληθεί ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου.

Α.Π: 579-16281/2023: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4919/2022 ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 5019/2023.

1) Διαδικασία επιγραμμικής καταχώρησης υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών (άρθρο 65 του ν.

5019/2023 απόδοση ΑΦΜ μέσω Υπηρεσίας Μιας Στάσης).

2) Διαδικασία μετάπτωσης στοιχείων μητρώων ιδρυμάτων, σωματείων, επιτροπών εράνων και αστικών εταιρειών στο Μητρώο Μη Εμπορικής Δραστηριότητας (Μ.Μ.Ε.Ο.Δ).

3) Θέματα Γενικού Μητρώου Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ)

4) Στοιχεία εμπορικής δημοσιότητας προσωπικών εταιρειών.

5) Στοιχεία εμπορικής δημοσιότητας κεφαλαιουχικών εταιρειών.

6) Αγροτικοί συνεταιρισμοί μη υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ (άρθρο 72 του ν.5019/2023 καταργείται η προαιρετική εγγραφή αγροτικών συνεταιρισμών στο Γ.Ε.ΜΗ).

7) Μετάπτωση στοιχείων μη υπόχρεων (άρθρο 70 του ν.5019/2023 προβλέπεται μετάπτωση στοιχείων ατομικών επιχειρήσεων και υποκαταστημάτων ημεδαπών επιχειρήσεων με διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα TAXIS).

8) Καταργείται η πρόβλεψη διασύνδεσης του Γ.Ε.ΜΗ με το αντίστοιχο Μητρώο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.