Στην έγκριση των όρων δημοπράτησης και τεχνικών προδιαγραφών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια του έργου με τίτλο «ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ - Υποέργο 1 – Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5185109) της Δράσης 16854 «Έξυπνες Πόλεις», με εκτιμώμενη αξία 2.475.000,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (ήτοι 3.069.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), προχώρησε σήμερα η Οικονομική Επιτροπή.Το έργο αναλύεται στα ακόλουθα υποέργα:
1) Τίτλος υποέργου: «Δράσεις δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στον Δήμο Ιωαννιτών – Έξυπνες δράσεις Κινητικότητας, Ασφάλειας, Οικονομικής ανάπτυξης και Εξοικονόμησης ενέργειας». Συνολικός προϋπολογισμός: 1.240.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Η σύμβαση θα καλύπτει το σύνολο των δράσεων που εντάσσονται στους τομείς της Κινητικότητας, Ασφάλειας, Οικονομικής ανάπτυξης και εξοικονόμησης ενέργειας, στο πλαίσιο δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στον Δήμο Ιωαννιτών. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται η υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων:
- Δέκα έξι (16) συστήματα έξυπνων διαβάσεων
- Σύστημα ασφάλειας κυκλοφορίας και έξυπνης συλλογής στατιστικών κυκλοφορίας. Το σύστημα θα εγκατασταθεί σε όλα τα σημεία έξυπνων διαβάσεων, 16 σε σύνολο.
- Δέκα (10) σύγχρονες έξυπνες στάσεων λεωφορείων
- Σύστημα οπτικών αισθητήρων για την παρακολούθηση της ασφάλειας κρίσιμων υποδομών και πολιτών, παρακολούθησης της κυκλοφορίας και αποτροπής της παράνομης και αντικοινωνικής στάθμευσης με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο Δήμος θα προβεί στην εγκατάσταση τριάντα τεσσάρων (34) οπτικών αισθητήρων (IP κάμερες προηγμένης τεχνολογίας) στην περιοχή παρέμβασης.
- Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) έξυπνων ηλιακών δέντρων
2) Τίτλος υποέργου: «Δράσεις δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στον Δήμο Ιωαννιτών – Δράσεις πολιτικής προστασίας, δημιουργίας μοντέλου πόλης και τουριστικού οδηγού». Συνολικός προϋπολογισμός: 694.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Η σύμβαση θα καλύπτει το σύνολο των δράσεων που εντάσσονται στους τομείς της πολιτικής προστασίας, μοντελοποίησης της πόλης και υποστήριξης του τουρισμού, στο πλαίσιο δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στον Δήμο Ιωαννιτών. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται η υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων:
- Σύστημα Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων, Έγκαιρης Ανίχνευσης και Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών
- Digital Twin: Υποδομή Ψηφιακού Διδύμου
- Ψηφιακός Οδηγός Πόλης με δυνατότητα πολυκαναλικής λειτουργίας (Mobile-Web-Ιnfokiosks)
3) Τίτλος υποέργου: «Δράσεις δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στον Δήμο Ιωαννιτών – Δράσεις Συνδεσιμότητας και λοιπές οριζόντιες δράσεις». Συνολικός προϋπολογισμός: 1.134.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Η σύμβαση θα καλύπτει το σύνολο των δράσεων βελτίωσης συνδεσιμότητας και κάθετων δράσεων, στο πλαίσιο δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στον Δήμο Ιωαννιτών. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται η υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων:
- Κέντρο Επιτελικής Διαχείρισης Έξυπνης Πόλης
- Συστήματα Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity)
- Επέκταση Ασύρματου Δικτύου LoraWAN & Public Wifi
Η διακήρυξη, καθώς και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που εγκρίθηκαν σήμερα από την Οικονομική Επιτροπή, έχουν ήδη λάβει τις σχετικές εγκρίσεις τόσο από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) όσο και από την Κοινωνία της Πληροφορίας.
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής Φώτης Βάββας τόνισε ότι «το συγκεκριμένο αποτελεί έργο-σταθμό του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου μας σε «Έξυπνη Πόλη», εντάσσεται δε στην εγκεκριμένη από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Ψηφιακή Στρατηγική του Δήμου μας για την περίοδο 2023-2030, η οποία αποτελεί το σχέδιο της διοίκησης του Δήμου, το οποίο θα επικαιροποιείται διαρκώς μέσω διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία και τους Φορείς της και θα αποτελεί τον οδικό χάρτη του ψηφιακού του μετασχηματισμού. Εντάσσεται στο γενικότερο όραμα, τις κατευθυντήριες γραμμές των ψηφιακών παρεμβάσεων και πολιτικών, καθώς και στο πλαίσιο συγκεκριμένων δράσεων που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί η Δημοτική μας Αρχή, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την εθνική και ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική, καθώς και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας»