Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου RaCIP το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) το 2019, η κοινοπραξία των εταίρων του έργου σχεδίασε και πραγματοποίησε εκπαιδευτικά σεμινάρια για υποψήφιους μέντορες για μετανάστες και καθοδηγουμένους (mentees), καθώς και πρωτοβουλίες/ δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο.Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για μέντορες και καθοδηγουμένους σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τους εταίρους του έργου RaCIP κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν και άρχισε να εφαρμόζεται το πλαίσιο καθοδήγησης στις χώρες τους. Με τη λήξη κάθε σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες από κάθε κατηγορία πολιτών συνοδεύουν τους μετανάστες στις δραστηριότητες ένταξής τους, υποστηρίζοντας τους σε τομείς όπως η στέγαση, η εργασιακή ένταξη, η βοήθεια στις σπουδές τους, καθώς και στη γενικότερη ενσωμάτωσή τους.

Ειδικότερα:
Consorzio Veneto Insieme (CVI): Για την 1η ενότητα κατάρτισης, το CVI αποφάσισε να μοιραστεί και με τις δύο ομάδες στόχου (μέντορες στην εργασία και υπευθύνους λήψεων αποφάσεων) ορισμένες βασικές ιδέες σχετικά με το ιταλικό σύστημα υποδοχής, τη νομική και κοινωνική βοήθεια και τις διάφορες υπηρεσίες που παρέχονται στην τοπική επικράτεια. Αναφορικά με την 2η ενότητα, οι μέντορες στην εργασία εστίασαν το ενδιαφέρον τους στο ιταλικό εργασιακό και οικονομικό σύστημα, καθώς και στις τυπικές και άτυπες δεξιότητες που απαιτούνται από τις τοπικές αγορές. Οι οργανισμοί και οι ενδιαφερόμενοι μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από το ιταλικό σύστημα ενσωμάτωσης, εστιάζοντας την προσοχή τους στα κοινά προβλήματα και προβλέποντας ιδέες για βιώσιμες λύσεις.

Glocal Factory: Ο οργανισμός επίλεξε να μην αναφερθεί στην πραγματική εκπαιδευτική διαδικασία, αποφασίζοντας να τη μετονομάσει ως «ανταλλαγή εμπειριών». Έτσι, οι συμμετέχοντες ήταν σε θέση να μοιραστούν τις δικές τους εμπειρίες πάνω στα αφηγήματα των εκπαιδευτών, και εξαρχής διασφαλίστηκε ο στόχος της δημιουργίας σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της ομάδας.

SYNTHESIS: Κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, οι μέντορες πρότειναν να διεξαχθούν κοινές δραστηριότητες για την κοινωνική ενσωμάτωση μεταξύ μεντόρων και καθοδηγουμένων, όπως διοργάνωση κινηματογραφικής βραδιάς, εκδήλωση πολιτιστικής ανταλλαγής, εκδρομές στην παραλία κ.α. Η πρώτη συνάντηση γνωριμίας ανάμεσα στους μέντορες και τους καθοδηγούμενους πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του HUB Nicosia στις 6 και 11 Ιουλίου 2022, για να δοθεί η δυνατότητα να γνωριστούν οι ομάδες και να διευκολυνθούν οι επερχόμενες δραστηριότητες. Στο πλαίσιο της συνάντησης οι ομάδες καθοδηγητών συζήτησαν τις προσδοκίες τους από το πρόγραμμα, αλλά και μεταξύ τους, έθεσαν τα απαραίτητα όρια και δημιούργησαν ένα ‘σύμφωνο καθοδήγησης’. Επιπροσθέτως, δημιουργήθηκε στο WhatsApp ομάδα για την μεταξύ τους επικοινωνία.

Second Tree
: Οι συμμετέχοντες απέκτησαν γνώσεις για την κατάσταση του προσφυγικού ζητήματος στην Ελλάδα, και τις κατηγορίες προβλημάτων στις οποίες μπορούν να βοηθήσουν τους πρόσφυγες, κάτι που συνίσταται κυρίως στην παροχή πληροφοριών που δεν γνωρίζει να απαντήσει ο τοπικός πληθυσμός. H εκπαίδευση επέτρεψε στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να ξεκινήσουν διάλογο με την προσφυγική κοινότητα προκειμένου να τους υποστηρίξουν στην αντιμετώπιση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή στην Ελλάδα.

Δήμος Ιωαννίνων: Η ομάδα στόχου ήταν οι «υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων». Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων αναπτύχθηκαν θεωρητικά θέματα (τι σημαίνει «πρόσφυγας», «μέντορας και καθοδηγούμενος», «ενσυναίσθηση και ενδυνάμωση», «ανάγκες και ικανότητες της ομάδας στόχου», «νομικό πλαίσιο για πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, μετανάστες» κ.α.). Παρουσιάστηκαν εφαρμοσμένες πρακτικές (βιωματικές δραστηριότητες) αλλά και ιστορίες ανθρώπων (ως επιτυχημένες ιστορίες ένταξης), προκειμένου οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες διατομεακές γνώσεις και δεξιότητες ως «μέντορες» για να μπορούν να υποστηρίξουν έναν ή περισσότερους καθοδηγούμενους στην αποτελεσματική διαχείριση της καθημερινότητάς τους, τις αντιξοότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά την ενσωμάτωσή τους στο νέο πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον υποδοχής.

JRS: Οι συναντήσεις με τις οικογένειες λαμβάνουν χώρα ανά δίμηνο, κάθε εξάμηνο γίνονται συναντήσεις με όλες τις οικογένειες που κατοικούν στις διάφορες πόλεις, ενώ πραγματοποιείται μία εθνική συνάντηση σε ετήσια βάση. Οι πρωτοβουλίες καλύπτουν τη ζωή των οικογενειών: συνοδεία υπηρεσιών υγείας, εγγραφή στο σχολείο, πολιτισμικές δραστηριότητες, βοήθεια στα καθημερινά ψώνια, εργασιακό περιβάλλον για τις γυναίκες.

Το RaCIP συνοπτικά:
Το έργο RaCIP στοχεύει να παρουσιάσει ότι οι πολιτικές ένταξης ευνοούνται όταν δημιουργούμε ένα άτυπο δίκτυο υποστήριξης γύρω από τον μετανάστη, το οποίο διαχειρίζονται πολίτες που μετέχουν στην ιδιωτική χορηγία/ στήριξη του ατόμου χτίζοντας δεσμούς αμοιβαίας εμπιστοσύνης μαζί του.

Το έργο περιλαμβάνει: οικογένειες που φιλοξενούν έναν ή περισσότερους μετανάστες, οικογένειες που τους υποστηρίζουν, εργαζόμενους και εργοδότες που εισαγάγουν τους μετανάστες στην τοπική εργασιακή κουλτούρα, φοιτητές που υποστηρίζουν νέους μετανάστες στις σπουδές τους, και εν κατακλείδι κοινωνικές οργανώσεις και πολίτες.