Σχετικά με τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν στη νέα αντιολισθηρή στρώση ασφάλτου επί της οδού Μικράς Ασίας, από το ύψος της οδού Σμύρνης έως την οδό Κομμένου, σας ενημερώνουμε ότι η επιβλέπουσα Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, έχει γνώση για το πρόβλημα από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκε.

Οι υπηρεσίες έχουν κινηθεί τάχιστα, έχοντας ήδη απευθυνθεί με το αριθμ. πρωτ. 29088/18/1/2022 έγγραφο της, στην ανάδοχο εταιρεία η οποία ανέλαβε την εκτέλεση του έργου. Επιπλέον, το θέμα παρακολουθεί προσωπικά ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και ο Υπεύθυνος παρακολούθησης του έργου, ώστε η αποκατάσταση να υλοποιηθεί σύμφωνα με τον τρόπο που υποδείχτηκε ύστερα από επιτόπια αυτοψία της Υπηρεσίας του Δήμου.