Υπογράφηκε η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ: ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ», προϋπολογισμού 2.250.000,00€ που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και εθνικούς πόρους.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν στην επισκευή και ανάδειξη του κτιρίου δωρεάς οικογενείας Βούλγαρη, το οποίο προβλέπεται να μετατραπεί σε πολυχώρο τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης της Κοινότητας Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου. Επίσης προβλέπεται να αναπλασθεί ο περιβάλλον χώρος του κτιρίου.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία περαίωσης του έργου έχει καθοριστεί σε πεντακόσιες σαράντα (540) ημερολογιακές ημέρες (δλδ 18 μήνες) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.