Παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 05 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2021.
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για την εκτέλεση του έργου : «Εργασίες μετατροπής του παλαιού σχολείου Ελαταριάς σε ορειβατικό καταφύγιο».
Έγκριση παραδοτέου «Π.1.α-Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης», στα πλαίσια του έργου «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σουλίου».
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε ΑΧΕΡΟΝΤΑ».