Σας καλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19.07.2018), στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ηγουμενίτσας στην οδό Σουλίου 3 δια ζώσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων στην 63η εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΙΑΩ46ΜΤΛ6-5Ι1) του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα προστασίας στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου μουσικής για το έτος 2021 έως τις 03:00π.μ. στο κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας Π.Μ. στην Κοινότητα Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας έπειτα από την αριθ. πρωτ. 9772/30-07-2021 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Απασχόλησης & Τουρισμού.

2ο ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή ή μη ατόμων Πεύκου (Pinus sp.) στην Κοινότητα Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας έπειτα από την με αριθ. πρωτ. 10201/16-09-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Κυκλικής Οικονομίας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

3ο ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή ή μη ατόμων Πεύκου (Pinus sp.) στην Κοινότητα Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας έπειτα από την με αριθ. πρωτ. 10801/16-09-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Κυκλικής Οικονομίας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

4ο ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή ή μη ατόμου Πεύκου (Pinus sp.) στην Κοινότητα Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας έπειτα από την με αριθ. πρωτ. 12071/16-09-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Κυκλικής Οικονομίας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

5ο ΘΕΜΑ: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 18.289,87τ.μ. στην Κοινότητα Πλαταριάς, Δ.Ε. Συβότων, Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας με σκοπό την χρήση της ως αποθηκευτικού χώρου ξυλείας και άλλων υλικών κατασκευαστικής εταιρείας (από αναβολή).

6ο ΘΕΜΑ: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 7.102,67τ.μ. στην Κοινότητα Συβότων, Δ.Ε. Συβότων, Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας με σκοπό την δημιουργία πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων.

7ο ΘΕΜΑ: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 8.114,86τ.μ. στην Κοινότητα Συβότων, Δ.Ε. Συβότων, Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας με σκοπό την δημιουργία πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων.

8ο ΘΕΜΑ: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 24.985,95τ.μ. από τμήμα του με αριθμό 508 τεμαχίου διανομής αγροκτήματος Αγίου Βλασίου-Καστρίου-Ραγίου έτους 1959 στη θέση «Μεγάλο Λιθάρι» της Κοινότητας Καστρίου, Δ.Ε. Ηγουμενίτσας, Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας με σκοπό την δημιουργία κέντρου εξυπηρέτησης ιχθυολαλλιεργειών.

9ο ΘΕΜΑ: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 6.800,70τ.μ. στην Κοινότητα Πλαταριάς, Δ.Ε. Συβότων, Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας με σκοπό την δημιουργία πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων.

10ο ΘΕΜΑ: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την μεταβίβαση κατά κυριότητα οικοπέδου στη Βουνίστρα της Κοινότητας Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας λόγω θανάτου του αρχικού προσωρινού παραχωρησιούχου στο νόμιμο αποκλειστικό κληρονόμο αυτού και εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο να υπογράψει το μεταβιβαστικό συμβόλαιο έπειτα από την με αριθ. πρωτ. 13172/01-10-2021 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας.

11ο ΘΕΜΑ: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή εισφοράς σε χρήμα και αποζημίωση λόγω της κύρωσης Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής στο Ο.Τ. 16 Α του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής στην θέση «Γκανί» της Κοινότητας Γραικοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας έπειτα από την με αριθ. πρωτ. 11773/09-09-2021 εισήγηση του Σχεδίου Πόλεως.

12ο ΘΕΜΑ: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την διαδικασία ανάρτησης Β΄ Κεφαλαίου 6ης Πολεοδομικής Ενότητας Δήμου Ηγουμενίτσας έπειτα από την αριθ. πρωτ. 13869/14-10-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Σχεδίου Πόλεως.

13ο ΘΕΜΑ: Εισήγηση σε διαβούλευση του αρχικού σχεδίου κανονιστικής απόφασης για την χωροθέτηση θέσεων στάσης και στάθμευσης Δήμου Ηγουμενίτσας έπειτα από την με αριθ. πρωτ. Δ.Υ./14-10-2021 εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου.

14ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθ. 12/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ. έπειτα από το με αριθ. πρωτ. 179/13-09-2021 έγγραφο της Κοινότητας Πέρδικας.