Από τον Δήμο Πάργας προκυρήσσονται για την πλήρωση τους οι κάτωθι θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων του Δήμου Πάργας:

α) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

β) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

γ) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

1.Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τις προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης έχουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 87 «Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων» του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28.07.2007 τεύχος Α): Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και κλάδου:

α)Για την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος: ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Περιβάλλοντος και εν ελλείψει αυτών ΤΕ Μηχανικών.

β) Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Νομικών, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

γ) Για την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών: ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, που ανήκουν οργανικά στον Δήμο εφόσον:

α) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) τουλάχιστον έτος, ή
β) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν τον βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο έξι (6) τουλάχιστον έτη στον βαθμό αυτόν και έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος για ένα (1) τουλάχιστον έτος ή
γ) κατέχουν τον βαθμό Α΄ και έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος για τρία (3) τουλάχιστον έτη συνολικά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 88 του ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του ν. 4674/2020 και όπως ισχύει, κατά την πρώτη εφαρμογή του ως άνω νόμου δεν λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση ως προϋπόθεση επιλογής και αφετέρου δεν έχουν γίνει αξιολογήσεις στο Δήμο κατά την τελευταία τριετία.

2.Κωλύματα υποψηφιότητας

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση Προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή Προϊσταμένου, ούτε να τοποθετηθεί προϊστάμενος, υπάλληλος ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία, ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007 αδικήματα, ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύει.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας- Προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών που αρχίζει την 30η Σεπτεμβρίου 2021. Η αίτηση υποψηφιότητας με το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη επιστολή.

Η εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων ή η μη υποβολή Βιογραφικού σημειώματος, κατά τα ανωτέρω αναφερθέντα, συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υποψηφίων από τη διαδικασία επιλογής.

4.Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας.

5.Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά στον Δήμο, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Νόμου και της προκήρυξης.

6.Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και του ΑΣΕΠ. Η προκήρυξη κοινοποιείται σε κάθε υπάλληλο που ανήκει οργανικά στο Δήμο με κάθε πρόσφορο τρόπο.