Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για «Σιδηρουργικές εργασίες-επισκευές στα κτίρια της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων 2021-22», CPV:71550000-8 συνολικού προϋπολογισμού δεκαοχτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι οχτώ ευρώ (18.228,00€) με ΦΠΑ (ΣΥΝ. 1681/29-06-2021, ΑΡ. ΠΡΩΤ.16257/29-06-2021). Κριτήριο επιλογής αποτελεί η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε τον φάκελο της προσφορά σας, στο Τμήμα Προμηθειών – Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 2ος Όροφος Πανεπιστημιούπολη) μέχρι τις 10/09/2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00.