Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας , σε συνέχεια της αριθμ. 128/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χρονικής διάρκειας δύο(2) μηνών, τρία (3) άτομα, για την κάλυψη αναγκών στην καθαριότητα της χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού –COVID 2019 για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

Ειδικότητα : ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας

Θέσεις : Τρεις (3)

Ειδικά Προσόντα: Δεν απαιτούνται

Χρονική διάρκεια: 2 μήνες
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να έχουν την φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν.
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Να υποβάλλουν στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας (Γρ. Λαμπράκη Πάργα) από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων από την 21/9/2021 έως και 24/9/2021 πρωτοκολλημένη αίτηση με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία (πληροφορίες: τηλ. 2684032358/2684360201 κ. Δρίμτζια Παρασκευή).
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την συνημμένη αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Α) Για την ειδικότητα ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας :

- Αίτηση (Συμπληρωμένη).

- Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

- Υπεύθυνη δήλωση

(1) ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.

(2) ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 και ότι το κρίσιμο 12μηνο έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94 .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας (Γρ. Λαμπράκη Πάργα) από 21-9- 2021 μέχρι και 24-9- 2021.