Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών», ΦΕΚ 138/α’/5-8-2021:
Απαγορεύεται, στο σύνολο της Επικράτειας και με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, κάθε μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε περιοχές NATURA, δάση, εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση και άλση εντός οικιστικών ιστών.

Για κάθε παράβαση επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.
Απαγορεύεται στο σύνολο της Επικράτειας, κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως, ενδεικτικά, εργασίες ή δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση (π.χ. οξυγονοκόλληση) ή περιλαμβάνουν καύση εύφλεκτης ύλης (π.χ. απορριμμάτων) ή ενέχουν κίνδυνο ανάφλεξης (π.χ. μελισσοκομία).

Για κάθε παράβαση επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την Παρασκευή 13 Αυγούστου και ώρα 06:00 και εφόσον υφίσταται ανάγκη δύναται να παρατείνεται ή να ενεργοποιείται εκ νέου, για χρονικό διάστημα που πάντως δεν υπερβαίνει την 31η Οκτωβρίου 2021.