Παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 20 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

-Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2021.
-Σύνταξη Έκθεσης Β΄ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2021.
-Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού και κατακύρωση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ- ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ».
-Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού και κατακύρωση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
-Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας και Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «Ενίσχυση –Αντικαταστάσεις εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Αχέροντα ».
-Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου :«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ».
-Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ [ΟΙΚ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ]*».
-Ετήσιος Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού για το έτος 2022.
-Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων.
-Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίου Δ.Ε Αχέροντα .
-Περί διαγραφής ή μη οφειλών .
-Αποδοχή δωρεάς.
-Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηγ/τσας (Αγωγή Β. Φ) .
-Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας (σχ. η από 11.7.2021 έκθεση αυτοψίας τηςΤεχνικής Υπηρεσίας).
-Aνάκληση της αριθ. 133/2021 απόφασης της Ο.Ε