ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 11/2021 της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών

ΘΕΜΑ: Διαμόρφωση πρότασης κινητοποιήσεων στα πλαίσια της διεκδίκησης της χερσαίας ζώνης στη Κ. Σαγιάδος.
Στους Φιλιάτες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 23 του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20 :00 μ.μ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών μετά από την με Αρ. 4360/22-6 - 2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου , σε ηλεκτρονική και τηλεφωνική επικοινωνία σε κάθε ένα ξεχωριστά από τα μέλη του ,ως και στον κ. Δήμαρχο , σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 ( ΦΕΚ Α΄133/19.7.2018)(Σύγκληση δημοτικού Συμβουλίου)- Αντικατάσταση του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) παρ. 5 του ν. 3852/2010 , την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019), την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), την με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και με την από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30-03-2020)και την αριθμ. Εγκύκλιο 246 του ΥΠ.ΕΣ με αριθ. πρωτ: 77233/13.11.20
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Σπυρίδων. Επίσης συμμετείχε και ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Λώλος Ιωάννης. Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Διοικητική Υπάλληλος του Δήμου Φιλιατών,κα Λώλη Άννα - Μαρία . Σημείωση : Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Γκίζας Χρήστος και κ. Φερεντίνος Σπυρίδων , λόγω αδυναμίας internet,επικοινώνησαν τηλεφωνικώς και εξέφρασαν την άποψή τους, ότι συμφωνούν με την πρόταση του Δημάρχου . Στη συνεδρίαση κλήθηκαν Πρόεδροι Κοινοτήτων . Στην συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη συμμετείχε η Πρόεδρος της κοινότητας Σαγιάδας κα Αναστασιάδη Άννα και των Πηγαδουλίων κ. Ζώης Γεώργιος, Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου ,ο οποίος ανέγνωσε το έκτακτο θέμα <<Διαμόρφωση πρότασης κινητοποιήσεων στα πλαίσια της διεκδίκησης της χερσαίας ζώνης στη Κ. Σαγιάδος >> και ζήτησε από το δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί σήμερα ως έκτακτο θέμα , σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 ( ΦΕΚ Α΄133/19.7.2018)(Σύγκληση δημοτικού Συμβουλίου)-σε αντικατάσταση του άρθρο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ: Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ.46 300 - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:2664360150, 2664022213 - FAX:2664022989, E-MAIL:info@filiates.gr Σελίδα 3 από 5 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) παρ. 5 . Εξηγεί ότι ο λόγος του κατεπείγοντος συνίσταται στην ανάγκη άμεσων κινητοποιήσεων. Για το λόγο αυτό η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα . Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις ανωτέρω διατάξεις , αποφασίζει ομόφωνα Κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον , που στην εισήγησή ο Πρόεδρος εξέθεσε και το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 ( ΦΕΚ Α΄133/19.7.2018)(Σύγκληση δημοτικού Συμβουλίου)-Αντικατάσταση του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) παρ. 5 του ν. 3852/2010 και να ληφθεί σχετική απόφαση. Επί του 1ου και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης : <<Διαμόρφωση πρότασης κινητοποιήσεων στα πλαίσια της διεκδίκησης της χερσαίας ζώνης στη Κ. Σαγιάδος>>, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Παππά Σπυρίδων εισηγούμενοςτο θέμα εξέθεσε τα εξής: Μετά τις επανειλημμένες επισκέψεις με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τον κ. Πλακιωτάκη καθώς και άλλων επαφών με αρμόδιους φορείς , μέχρι σήμερα ουδεμία έμπρακτη ενέργεια έχει γίνει που να κατοχυρώνει την απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, όσον αφορά την διεκδίκηση τμημάτων της χερσαίας ζώνης στην Κ. Σαγιάδας . Γι΄αυτό το λόγο αποφασίσαμε από κοινού με τον δήμο Ηγουμενίτσας να προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις ως εξής:
Την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 
- Κλείσιμο του Δημαρχείου Φιλιατών μόνο για την εξυπηρέτηση του κοινού. 
- Παραχώρηση συνέντευξης τύπου των δύο Δημάρχων.
Την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 
- Κλείσιμο του Δημαρχείου Φιλιατών μόνο για την εξυπηρέτηση του κοινού.
- Κλείσιμο της Αγοράς μέχρι τις 11:00 π.μ. 
- Συγκέντρωση στο Λιμάνι Εσωτερικού & Συμβολικό κλείσιμο αυτού 9:00-11:00
Την Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 
-Κλείσιμο του Λιμένα Εξωτερικού

Μετά την άφιξη και συνάντηση με τον υπουργό κ. Πλακιωτάκη την ερχόμενη Πέμπτη θα επανέλθει το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο. Καταψήφισαν ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Σκεύης Δημήτριος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κολιομίχος Σπυρίδων, Λιανός Ευάγγελος( διαφωνεί με την πώληση του ΟΛΗΓ σε ιδιώτη) , Λένης Φίλιππος, Μπέλλος ΄ΑρηςΠαναγιώτης λέγοντας μεταξύ άλλων τα εξής: Πρέπει να προηγηθούν ενημερώσεις συστηματικές με τον κόσμο , να υπάρχει σύγκρουση των τοπικών αρχόντων με την κεντρική εξουσία. Διαφωνούμε με τις κινητοποιήσεις , διότι είναι αναποτελεσματικές, για άλλους λόγους γίνονται. Επιμένουμε ότι πρέπει να συνεχιστούν οι επαφές των τοπικών
αρχόντων και με άλλους φορείς. Οι χειρισμοί πρέπει να γίνουν σε κοινό μέτωπο με τον Δήμο Ηγουμενίτσας. Καταψήφισε και ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Ρέγκας Λαέρτης λέγοντας μεταξύ άλλων τα εξής: Ότι η συζήτηση δεν θα έπρεπε να έχει ως θέμα την Χερσαία Ζώνη αλλά την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού Ηγουμενίτσας. Το ζήτημα μας είναι η αιτία και η αιτία είναι η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού. Ανάλογα με το σχεδιασμό που θα έχει το λιμάνι θα καθορίσει και την χερσαία ζώνη. Εμείς διαφωνούμε με το πλαίσιο, διότι παζαρεύει ψίχουλα και δεν είμαστε ενάντια στις κινητοποιήσεις , μισή κινητοποίηση δε γίνετε. Εμείς δεν συμβιβαζόμαστε. Θα κινητοποιήσουμε τον κόσμο με άλλη σημαία. Η Πρόεδρος της Σαγιάδας τάσσεται με την πρόταση του Δημάρχου . Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για κάθε παραπέρα ενέργεια. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση αυτή. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 51/2021.