Παρακαλούνται οι παραγωγοί και έμποροι που επιθυμούν να κάνουν χρήση θέσεων στη Δημοτική Λαϊκή Αγορά του Δήμου Σουλίου,προκειμένου να γίνει η διάθεση των θέσεων στη Δημοτική Λαϊκή Αγορά του Δήμου Σουλίου για το έτος 2021 και χορηγηθούν οι απαιτούμενες άδειες στους δικαιούχους, να υποβάλλουν σχετική αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Δήμου, μέχρι την 30η Ιούνη του έτους 2021.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, όσοι δεν υποβάλλουν τη σχετική αίτηση και δεν τους χορηγηθεί η σχετική άδεια και κάνουν χρήση θέσεων στη Δημοτική Λαϊκή Αγορά του Δήμου Σουλίου, θεωρούνται μη νόμιμοι και θα τους επιβληθούν οι από του νόμου προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις.