ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

1. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 36/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Αποδοχή επιχορηγήσεων.

- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

2. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 37/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : 3η Αναμόρφωση Τεχνικού προγράμματος και Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

3. 3η Αναμόρφωση Τεχνικού προγράμματος και Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος και κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

4. Απόψεις σχετικά με: "Χορήγηση άδειας παραχώρησης, στην εταιρεία VODAFON - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, χρήσης Αιγιαλού, Παραλίας, θαλασσίου χώρου & πυθμένα, για προσαιγιαλώσεις, υποβρυχίων καλωδίων οπτικών ινών, της Vodafon - Πάναφον ΑΕΕΤ, που κατέθεση, στην διασύνδεση θέση Φτελιά, Αετός Σαγιάδας Θεσπρωτίας - Κέρκυρα ".

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

5. "Επικαιροποίηση της με αριθμό 77 / 2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στα πλαίσια του Ν. 4688/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει".

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ιωάννης Τ. Μποροδήμος