ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόοδος Εργασιών του Έργου CULTURAL LANDS

Ο Δήμος Μετσόβουσας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «Πρόοδος Εργασιών του Έργου CULTURALLANDS» που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίουτου Δήμου Μετσόβου την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της Συνάντησης Εργασίας και Διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Zoom, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/3oAHdw9

Το έργο “Cultural Lands” υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας [INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020], εντάσσεται στον Ειδικό Στόχο 2.1 του Προγράμματος με τίτλο «Προστασία Πολιτισμικών και Φυσικών Πόρων ως Προαπαιτούμενο για Τουριστική Ανάπτυξη στη Διασυνοριακή Περιοχή» υπό τον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας»και αποσκοπεί στην ανάληψη πρωτοβουλιών διάσωσης-ανάδειξης και προώθησης στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς, ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη και περαιτέρω προώθηση του θεματικού τουρισμού στη περιοχή παρέμβασης του.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε 401.079,96€ και το διασυνοριακό σχήμα υλοποίησης αποτελείται από τους κάτωθι φορείς σε Ελλάδα και Αλβανία:

• Δήμο Ζίτσας (Επικεφαλής Δικαιούχος Ελλάδα)

• Δήμος Μετσόβου (Δικαιούχος 2, Ελλάδα)

• Ινστιτούτο Περιφέρειας Αργυροκάστρου (Δικαιούχος 3, Αλβανία)

Οι στόχοι του έργου είναι:

· Η προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας και των συνεργιών και η αύξηση των επισκεπτών στη διασυνοριακή περιοχή παρέμβασης.

· Η διατήρηση/ προστασία/ προώθηση των πολιτισμικών πόρων.

· Η ανάπτυξη ενός διασυνοριακού θεματικού τουριστικού μονοπατιού αποτελούμενο από «κόμβους» ιστορικών κτιριακών στοιχείων.

· Η διάσωση ιστορικού πρωτογενούς υλικού χρησιμοποιώντας εργαλεία ΤΠΕ.

· Η αναβάθμιση της τουριστικής ελκυστικότητας των περιφερειών που συμμετέχουν στη Πράξη.

· Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης αναφορικά με «έξυπνες» μεθοδολογίες και πρακτικές πολιτισμικής διατήρησης και προστασίας.

· Η ανάπτυξη στρατηγικής ειδικού τουριστικού branding για τη διασυνοριακή περιοχή παρέμβασης.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://culturallands.eu/