ΠΡΟΣ

(α) Δήμαρχο Φιλιατών
κ. Σπυρίδων Παππά

(β) Αντιδημάρχους

1.
κ.Κατσάρης Πέτρος
2. κα Παππά Ουρανία
3. κ.Τσότσης Δημήτριος
4. κ.Πανταζάκος Μιχαήλ
5.κα Ευθυμίου- Βρακά Ελένη

(γ) Τακτικά Μέλη Δ.Σ.

1.
Γκίκας Θωμάς
2.Μποροδήμος Κωνσταντίνος
3. Γκίζας Χρήστος
4.Σκόδρας Βασίλειος
5.Ντάφλου Ευθυμία (Έφη)
6.Ζιάκας Γρηγόριος
7 .Σκεύης Δημήτριος
8.Φερεντίνος Σπυρίδων
9.Κολιομίχος Σπυρίδων
10.Λένης Φίλιππος
11.Τόλης Χριστόφορος
12. Μπέλλος ΄Αρης- Παναγιώτης
13.Λιανός Ευάγγελος
14. Καψάλης Δημήτριος
15. Ρέγκας Λαέρτης

(δ) Πρόεδροι Κοινοτήτων

Σας καλούμε σε «δια περιφοράς» (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικά, τακτική συνεδρίαση του Σώματος στις 28/1/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ.έως 14:00 μ.μ για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας , σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019), β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), γ) με την με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΓΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και δ) με την από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30-03-2020), την αριθμ.εγκύκλιο 246 του ΥΠ.ΕΣ με αριθ. πρωτ: 77233/13.11.2020 για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

1.Έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία


2. Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας για τους δικαιούχους του Δήμου Φιλιατών για το έτος 2021.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

3. Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου . Προσδιορισμός ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής τους για το έτος 2021.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

4. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μικρότερης από 5.869,41ευρώ για το έτος 2021.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

5. Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών για το έτος 2021. (άρθρο 32 Ν.1080/80).

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

6. Επιτροπή Ελέγχου κοινόχρηστων χώρων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

7. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων .

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

8. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής για θαλάσσια μέσα αναψυχής.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

9. Έγκριση πρωτοκόλλου διαγραφής μη νόμιμων δαπανών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ιωάννης Τ. Μποροδήμος