Πρόσκληση προς:

(α) Δήμαρχο Φιλιατών κ. Σπυρίδων Παππά

(β) Αντιδημάρχους

1. κ.Κατσάρης Πέτρος

2. κα Παππά Ουρανία

3. κ.Τσότσης Δημήτριος

4. κ.Πανταζάκος Μιχαήλ

5.κα Ευθυμίου- Βρακά Ελένη


(γ) Τακτικά Μέλη Δ.Σ.

1.Γκίκας Θωμάς

2.Μποροδήμος Κωνσταντίνος

3. Γκίζας Χρήστος

4.Σκόδρας Βασίλειος

5.Ντάφλου Ευθυμία (Έφη)

6.Ζιάκας Γρηγόριος

7 .Σκεύης Δημήτριος

8.Φερεντίνος Σπυρίδων

9.Κολιομίχος Σπυρίδων

10.Λένης Φίλιππος

11.Τόλης Χριστόφορος

12. Μπέλλος ΄Αρης- Παναγιώτης

13.Λιανός Ευάγγελος

14. Καψάλης Δημήτριος

15. Ρέγκας Λαέρτης

(δ) Πρόεδροι Κοινοτήτων

Σας καλούμε σε «δια περιφοράς» (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικά, τακτική συνεδρίαση του Σώματος στις 28/12/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ.έως 14:00 μ.μ για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας , σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019), β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), γ) με την με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΓΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και δ) με την από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30-03-2020), την αριθμ.εγκύκλιο 246 του ΥΠ.ΕΣ με αριθ. πρωτ: 77233/13.11.2020 για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

1. Αποδοχή επιχορηγήσεων – αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.


- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά- Μάλλιου Ουρανία

2. Κατανομή χρηματοδότησης στις σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές Δαπάνες Σχολικών Μονάδων έτους 2020-Δ΄Κατανομή .

- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά- Μάλλιου Ουρανία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ιωάννης Τ. Μποροδήμος