Αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e -ΥΜΣ) & χρησιμοποιώντας τα πρότυπα καταστατικά, που επισυνάπτονται, πραγματοποιείται από την 1/11/2020 η σύσταση ΙΚΕ, σύμφωνα το άρθρο 24 του Ν. 4712/2020 (ΦΕΚ 146/29-07-2020) και την Υπουργική Απόφαση με αριθ. Πρωτ. 109491/16-10-2020 (ΦΕΚ τεύχος Β 4619/20-10-2020).

Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατό πλέον, να γίνονται δεκτές συστάσεις ΙΚΕ μέσω της «Υπηρεσίας Μιας Στάσης» του Επιμελητηρίου μας.

*Στις περιπτώσεις που ιδρυτής είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο η έκδοση ΑΦΜ θα γίνεται στην αρμόδια ΔΟΥ πριν την διαδικασία ιδρύσεως (e -ΥΜΣ).

Τι είναι η υπηρεσία e-ΥΜΣ


H e-ΥΜΣ είναι μία ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία ο ενδιαφερόμενος κάνει ο ίδιος τη σύσταση της εταιρείας του, χωρίς να απαιτείται να επισκεφθεί οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία. (Θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 4441/2016). Μέσω της πλατφόρμας μπορούν να συσταθούν ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ), είτε μονοπρόσωπες είτε πολυπρόσωπες, ομόρρυθμες (ΟΕ) και ετερόρρυθμες (ΕΕ) εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) καθώς και ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ).

Επιπλέον πληροφορίες για τη διαδικασία στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Άρτας www.e-artas.gr / Γ.Ε.ΜΗ - ΥΠ. ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ / e-ΥΜΣ :

Νόμος 4072/2012 για ΙΚΕ Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή (Κωδικοποιημένος)
Πρότυπο Καταστατικό ΙΚΕ
Κύρια Χαρακτηριστικά Μονοπρόσωπης ΙΚΕ
Κύρια Χαρακτηριστικά ΙΚΕ
Σύντομος Οδηγός
Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις Τηλέφωνα υποστήριξης e-ΥΜΣ