Την Παρασκευή 06-11-2020 και ώρα 09:30 συνεδριάζει – μέσω τηλεδιάσκεψης- η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
 1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 06-07-2020 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – Δίστρατο – Όρια Νομού» προϋπολογισμού 885.000,00 € με ΦΠΑ.
 2. Έγκριση του από 02-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-10-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της οδού Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης (Πλαγιά) - Μονή Παναγιάς Κλαδόρμης - Φούρκας προς εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων», προϋπολογισμού 190.000,00 € με Φ.Π.Α.
 3. Έγκριση του από 25-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-09-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Γενεσίου Θεοτόκου Ρωμανού», προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ.
 4. Έγκριση του από 30-10-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής Χαλκιάδων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 5. Έγκριση του από 02-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση προστασία οδικού δικτύου και αντιστήριξη κοινόχρηστης εγκατάστασης στα όρια του πρώην Δήμου Πασσαρώνος», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 6. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης στη Μονή Σέλτσου (Γ΄ φάση)», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ.
 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στην επαρχιακή οδό Δομολεσά – Λάλιζα σε αντικατάσταση καταστραφείσας παλαιάς από θεομηνία», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2021.
 8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού στην περιοχή Φωτεινού Άρτας», αναδόχου Λεωνίδα Βερλέκη, μέχρι την 31-12-2020.
 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση οικιών από κατολισθητικά φαινόμενα επί του επαρχιακού οδικού δικτύου στη ΔΕ Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» αναδόχου «Γεώργιος Τάσης-Γεώργιος Δημητρίου Ο.Ε.», μέχρι την 27-01-2021.
 10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση εργασιών διαμόρφωσης περιοχής Αναδασμού Ριαχόβου», αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-05-2021.
 11. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Ν. Αγίας Σοφίας Βρυσοπούλας Σουλίου, Παραμυθιάς Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ.
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για χρήση σε εργασίες ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ’ τρίμηνο 2020.
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για την λειτουργία της εγκατάστασης γεωθερμίας και Φ/Β συστήματος του κτιρίου της Περιφέρειας Ηπείρου.
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός τεχνικών και επενδεδυμένων τάφρων στην περιοχή Ντέρτι (παροχή υπηρεσιών)».
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την συντήρηση της γέφυρας μπέλευ περιοχής Κακαβιάς».
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός Ε.Ο Ιωαννίνων - Κόνιτσας στην περιοχή του πρώην Δήμου Μαστοροχωρίων (παροχή υπηρεσιών)».
 17. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-09-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός οικισμού Γορίτσας στην περιοχή προς τον κάμπο Κουτσελιού», προϋπολογισμού € 79.200,00 με ΦΠΑ.
 18. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π. Ε. Ιωαννίνων «Παρεμβάσεις στην περιοχή του αναδασμού στην θέση «Πολιτσές» Χρυσοβίτσας», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.
 19. Έγκριση του Πρακτικού 3/27-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2020-2021 (έως 31-08-2021), με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης, συνολικού προϋπολογισμού 1.273.790,40 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 20. Έγκριση των Πρακτικών Ι/27-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/30-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το έτος 2021, συνολικού προϋπολογισμού 877.716,24 € με Φ.Π.Α.
 21. Έγκριση του Πρακτικού 1ο/03-11-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2020 προϋπολογισμού € 18.600,00 με Φ.Π.Α.
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος, ηλεκτρολογικών και υδραυλικών υλικών, για την άρδευση Χρυσοβίτσας».
 23. Έγκριση του 4ου/04-11-2020 Πρακτικού (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου με Α/Α 1 (Κωδ. 101604): «Προμήθεια διπλοκάμπινων ημιφορτηγών και επιβατηγών οχημάτων για την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 1.124.000,00 με Φ.Π.Α. της Πράξης «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» (MIS 5032676) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 24. Έγκριση του Πρακτικού 3ο/02-11-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Προμήθεια φασματόμετρου μάζας και λοιπού εργαστηριακού εξοπλισμού για το έργο “BEST - Addressing joint Agro- and Aqua – Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural Development”», προϋπολογισμού € 410.000,00 με Φ.Π.Α., του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα - Ιταλία 2014‐2020 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 25. Έγκριση του Πρακτικού 2/22-10-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «ADRION 5 SENSES – Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all five Senses», προϋπολογισμού € 41.200,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020 του έργου της ΣΑΕΠ 3182 με ΚΑ 2018ΕΠ31820001 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 26. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών για την υλοποίηση του έργου «Ανέγερση σχολικών μονάδων στον χώρο του παλαιού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ΄Γ. Χατζηκώστα΄ για την μετεγκατάσταση και λειτουργία 2 σχολικών μονάδων ( 1ο νηπιαγωγείο Ιωαννίνων και ΣΑΠ) στο Ο.Τ.222γ στα Γιάννενα» και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.
 27. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση των έργων: «Προμήθεια λυόμενων κοντέινερ για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Ι. στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19» & «Προμήθεια του άκρως απαραίτητου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την λειτουργία των μονάδων ειδικών λοιμώξεων 3 & 4 για νοσηλεία ασθενών με COVID-19 του Π.Γ.Ν.Ι.» και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.
 28. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια συσκευών αρνητικής πίεσης για την λειτουργία τμήματος COVID-19 στο πολυδύναμο κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων “Γ. Χατζηκώστα”» και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση χωμάτινης οδοποιίας για την ασφαλή πρόσβαση κινούμενων επισκεπτών στον ορεινό όγκο περιμετρικά της λίμνης πηγών Αώου (παροχή υπηρεσιών)».
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας στον ορεινό όγκο από Αμάραντο προς Βούρμπιανη και Πληκάτι (παροχή υπηρεσιών)».
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διαφημιστική προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου στην εφημερίδα ΒΗΜΑ και τον ιστότοπο ΒΗΜΑ online.
 32. Έγκριση ανακλήσεων αναλήψεων υποχρέωσης της Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2020.
 33. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως διαμορφώθηκαν μετά την 5η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2020.
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργίας του αντλιοστασίου στράγγισης D1 και του αντλιοστασίου άρδευσης Α1 στο Βαθύπεδο Αμμουδιάς Ν. Πρέβεζας.
 35. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και κατανομής της πίστωσης του έργου της ΣΑΜ 581 με Κ.Α. 2014ΣΜ58100000 και τίτλο «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων».
 36. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την σύνταξη/κατάθεση και παράσταση κατά τη συζήτηση ενδίκου μέσου (παρέμβαση) υπέρ του κύρους και της ισχύος της με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ τ.Β 2773/2020) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πρανών και καθιζήσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στα όρια του πρώην Δήμου Τύμφης (παροχή υπηρεσιών)».
 39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διευθέτηση όμβριων και αποκατάσταση βατότητας από Βοβούσα προς Γαλάζια Σάρα για την ασφαλή πρόσβαση υλοτόμων και παραγωγών (παροχή υπηρεσιών)».
 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προστασία οικιών και διευθέτηση κοίτης ποταμού στην θέση Πασσιά Γότιστας (παροχή υπηρεσιών)».
 41. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-08-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας – Β΄ Φάση)», προϋπολογισμού € 5.000.000,00 με ΦΠΑ.
 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας έτους 2020.
 43. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2020.
 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
 45. Έγκριση τροποποίησης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2020-2021 με άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης : Α) του αριθ. 3109/24-08-2017 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 45214) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, Β) του αριθ. 1826/20-06-2019 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 76036) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και Γ) της αριθ. 6014/2017/31-01-2018 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 52260) πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση.
 46. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 4265/04-11-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2020-2021 (έως 31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (Α/Α Συστήματος διαγωνισμού: 95949).
 47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση - επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας (Ακύρωση της σχετικής αριθμ. 23/1505/10-09-2019 απόφασης της Ο.Ε.).
 48. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 49. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (ποσό έναντι) της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την καταβολή επιδικασθέντος ποσού, σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 55/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων (Τμήμα Β).
 50. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – αποκατάσταση - κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός του Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 268.487,80 € με ΦΠΑ.
 51. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση προσχώσεων, καθαρισμός κοίτης ρεμάτων-τάφρων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 208.455,67 € με Φ.Π.Α.
 52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 53. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 54. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020.
 55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την προστασία της εθνικής οδού Γέφυρα Καλογήρου - Πρέβεζα από διελεύσεις αγροτικών οχημάτων».
 56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ρέματος Άμπουλα στην περιοχή του Θεσπρωτικού (παροχή υπηρεσιών)».