Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Ηπείρου προέβη στην 3η τροποποίηση της Πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου»Το σημαντικότερο σημείο της 3ης τροποποίησης αφορά στην καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των Επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) που ορίζεται η Παρασκευή 4/12/2020 ώρα 15.00.