Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ηπείρου – Νήσων σε έκτακτη συνεδρίαση της στις 15-10-2020 με τηλεδιάσκεψη ενέκρινε κατά πλειοψηφία το παρακάτω δελτίο τύπου: 

Το Παράρτημα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ηπείρου - Νήσων από το ξεκίνημα τις διαδικασίας ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών, είχε υποστηρίξει το έργο αυτό και είχε καταστήσει σαφές ότι αποτελεί ένα αναπτυξιακό εργαλείο και όχι μόνο μια συνταγματική υποχρέωση δεκαετιών. Ταυτόχρονα είχε επισημάνει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που πρέπει να γίνουν από το κράτος, έτσι ώστε να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και να μπει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για την αγροτική παραγωγή, τις επιδοτήσεις, τα έργα και τις επενδύσεις. Το νομοθετικό πλαίσιο μέχρι τώρα δεν είχε καταρτιστεί με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πολλά προβλήματα από την ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών στην χωρά μας και ιδιαίτερα στην περιοχή μας. Μόνο στην Π.Ε. Ιωαννίνων έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα 16.415 αντιρρήσεις κατά του θεματικού περιεχομένου των δασικών χαρτών. Είναι φανερή πλέον η αναγκαιότητα επίλυσης των ζητημάτων αυτών.

Με την τελευταία νομοθετική ρύθμιση, Νόμος 4685/2020 άρθρο 48 καθώς και με την υπουργική απόφαση ΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/2020 - ΦΕΚ 2773/Β/8-7-2020 γίνεται προσπάθεια επίλυσης πολλών από των προβλημάτων αυτών.

Με τις διατάξεις αυτές αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος όλες οι διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν από τους φορείς του κράτους και αφορούν εκτάσεις που απώλεσαν το δασικό τους χαρακτήρα πριν το 1975, και αποδόθηκαν για γεωργική ή κτηνοτροφική ή μεικτή χρήση και συνδέθηκαν με το χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι διοικητικές αυτές πράξεις που αναφέρονται είναι αποφάσεις της επιτροπής απαλλοτριώσεων ( κληροτεμάχια, αγροτική γη δημοσίων κτημάτων, εκτάσεις εξαιρεθείσες υπέρ ιδιοκτήτων κτλ) παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων, αποφάσεις διανομών και αναδασμών, ειδικά αγροτικά μητρώα (αμπελουργικό, ελαιουργικό), εκτάσεις μη ανακληθεισών οικοδομικών αδειών.

Επομένως εκτάσεις που νομίμως είχαν αποδοθεί στους πολίτες και συμπεριλαμβάνονται στο γεωγραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν υπάγονται πια στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με συνέπεια να αναμορφώνονται οι δασικοί χάρτες που αναρτήθηκαν πριν την εφαρμογή του νέου νομού (ανεξάρτητα εάν είναι ολικώς ή μερικώς κυρωθέντες) και οι ίδιες διαδικασίες να ισχύουν και για τους υπό ανάρτηση.

Το Παράρτημα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ηπείρου - Νήσων με γνώμονα την προαγωγή της αγροτικής οικονομίας, προασπίζοντας τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των αγροτών, και έχοντας υπόψη τη διασφάλιση της αγροτικής παραγωγικής γης, της αγροτικής παραγωγής, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος και θέλοντας να αποφύγει το παραλογισμό του κράτους θεωρεί ότι οι διατάξεις αυτές κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΝΗΣΩΝ