Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας διακηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό , με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και αφορά την προμήθεια «Ειδών χειμερινής Ένδυσης Προσωπικού της ΔΕΥΑΗ» έτους 2020 με προϋπολογισμό μελέτης 9.469,35 € (πλέον ΦΠΑ) ή 11.742€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %)

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 11 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:00 μμ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, Ελευθερίας 7, στον 20 όροφο.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την ίδια ώρα και ημέρα την επόμενη εβδομάδα.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 327 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ανεγνωρισμένοι προμηθευτές των δημοπρατούμενων αντικειμένων, παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση .

Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ίση με το 2% του προϋπολογισμού, ήτοι ποσό 190 ευρώ .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα τεύχη του διαγωνισμού έπ’ ονόματί των από τη ΔΕΥΑΗ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του ταμείου της ,καταβάλλοντας το ποσό των 3,00 € (συνολικά), το αργότερο μία (1) ημέρα πριν 10/11/20 από την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ή να ζητήσουν την αποστολή τους με αίτηση που θα πρέπει να περιέλθει στη ΔΕΥΑΗ μέχρι 09/11/20 το αργότερο. Η ΔΕΥΑΗ οφείλει να αποστείλει αυθημερόν. Σημειώνεται ότι σε κάθε διαγωνιζόμενο θα χορηγηθεί μία μόνο πλήρης σειρά τευχών. Η εμπρόθεσμη παραλαβή ή αίτηση αποστολής της σειράς τευχών επ’ ονόματί του, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό .

Πληροφορίες θα παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για θέματα της μελέτης από την κα Τάτση Ελένη , τηλ 2665023223, fax: 2665028910) κατόπιν γραπτού ερωτήματος, χωρίς να μπορεί κανένας προσφέρων σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ

Σωτήριος Γ. Μήτσης