Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ της απόφασης «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020.» και έχει ανοίξει η διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις έως 21 Σεπτεμβρίου 2020.

Οι κάτωθι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω του COVID-19, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (εκδήλωση ενδιαφέροντος) για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής, στο «myBusinessSupport»:

α) Oι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων.

β) Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020 και δεν διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή ΜΠΟΡΟΥΝ να υποβάλλουν αίτηση - εκδήλωση ενδιαφέροντος ΜΟΝΟ εφόσον έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020 έναν από τους περιγραφόμενους στον Πίνακα Ι του σχετικού ΦΕΚ, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στον πίνακα Ι, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.

Αίτηση - Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλλουν οι ανωτέρω επιχειρήσεις εφόσον :

α) Είτε δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 κατά την έννοια του Κανονισμού υπ’ αρ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση- εκδήλωση ενδιαφέροντος, ακόμη και αν ήταν προβληματικές στις 31/12/2019, υπό την προϋπόθεση ότι:

αα) δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και

ββ) δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης, ή δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.

β) Είτε δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020.

Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία υποβολής της αίτησης μπορείτε να αναζητήσετε στο ΦΕΚ (3867/Β/10.09.2020), στο αρχείο «Οδηγίες για τη χρήση της Εφαρμογής «Επιστρεπτέα Προκαταβολή (3) - Εκδήλωση Ενδιαφέροντος» (τα ανωτέρω αρχεία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας www.e-thesprotias.gr) και στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ.


Εκ της Διοικήσεως
Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας