Η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας προκηρύσσει ανοικτό άνω των ορίων ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης: «"ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016" - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 5000138», συνολικού προϋπολογισμού 60.609,95€ χωρίς ΦΠΑ ή 70.154,50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV: 15411110-6, 15542300-2, 33711720-0 και 33711710-7). Η ανάθεση των συμβάσεων, που αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού, υποδιαιρείται σε τρία (3) τμήματα (1 έως 3). Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα και για το σύνολο της ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών του τμήματος.

1. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων έκαστου Τμήματος και η προσφορά θα υποβληθεί: α) με βάση τη χαμηλότερη τιμή για τα τμήματα 2 και 3 και β) σε ποσοστό έκπτωσης (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό) επί της Τιμής Αναφοράς του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για το τμήμα 1

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι συνεταιρισμοί και οι κοινοπραξίες, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.

3. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

4. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους - ΤΕΒΑ).

5. Εγγύηση συμμετοχής: κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής, η οποία εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α., υπολογιζόμενου επί του συνολικού προϋπολογισμού του/ων τμήματος/ων για το/α οποίο/α υποβάλλει προσφορά. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά για περισσότερα από ένα Τμήματα, υποβάλλει εγγύηση συμμετοχής ξεχωριστά για κάθε τμήμα που συμμετέχει.

6. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης/εων: από την ανάρτηση τους στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και όχι πέραν της 31/12/2021. Σε περίπτωση παράτασης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης δύνανται να παραταθούν ισόχρονα.


7. Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών:
α) Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

β) Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να υποβληθούν με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,.

γ) Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών: Από την ημέρα δημοσίευσης της Διακήρυξης στο Σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

δ) Καταληκτική Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών: 25/10/2020, ημέρα: Κυριακή και ώρα 17 :00 μ.μ.

ε) Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 30/10/2020, ημέρα: Παρασκευή και ώρα: 10:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

8. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

9. Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 17.09.2020.


10. Για συμπληρωματικές πληροφορίες − διευκρινήσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην αριθμ. πρωτ: 127319/17484/17.09.2020 Διακήρυξη της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις: www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος : 93719) και www.thesprotia.gr.Ε.Π.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΘΩΜΑΣ Γ. ΠΙΤΟΥΛΗΣ