Στο φάκελο υποχρεωτικά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
  1. Νομιμοποιητικό έγγραφο ταυτότητας
  2. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
  3. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
  4. Αριθμός Μητρώου e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ/ΕΤΑΜ)
  5. Τραπεζικός Λογαριασμός (Φωτοτυπία 1η Σελίδα) *Να είναι ο δικαιούχος πρώτο όνομα
  6. Τίτλος Σπουδών
  7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  8. Υπεύθυνη Δήλωση (Συμπληρωμένη)* Πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
  9. Λοιπά Απαιτούμενα Δικαιολογητικά με βάση τα προσόντα, την δημοσιά πρόσκληση Νο 4/2020 και τα παραρτήματα της (Τίτλος Σπουδών, Ισοτιμία, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, Αποδεικτικά Ξένων Γλωσσών κλπ)
Πληροφορίες: 2665361160, 156 & 162 ή στο e-mail: ddy@igoumenitsa.gr