Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»  

(Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα])

Στο πλαίσιο της προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»
του επιχειρησιακού προγράμματος  «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»
Κωδικός Πρόσκλησης: 63.1 – CLLD.3
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», η ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020, καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:
  • ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους και
  • Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα
Περιοχή παρέμβασης της παρούσας πρόσκλησης, αποτελεί η παράκτια ζώνη της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Η συγκεκριμένη ζώνη περιλαμβάνει Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες των Δήμων: Ηγουμενίτσας και Φιλιατών, όπως αυτές περιγράφονται στον Ενημερωτικό Οδηγό της Πρόσκλησης.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.
Η παρούσα πρόσκληση, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 310.368,00 €, αφορά «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]), και πιο συγκεκριμένα:
  • Δημόσιες υποδομές ανάπτυξης περιοχών αλιείας.
  • Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας στις αλιευτικές περιοχές.
  • Υποδομές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές.

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης χρηματοδοτούνται δράσεις σε ποσοστό έως 100% της δημόσιας δαπάνης με συνολικό προϋπολογισμό μιας πράξης που μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 300.000,00 €.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (εφεξής ΟΠΣ ΕΣΠΑ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων: 01/07/2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 08:00.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 30/09/2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 16:00.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των Τεχνικών Δελτίων Πράξης και άλλες διευκρινίσεις αρμόδια είναι η κ. Καρακώστα Αικατερίνη τηλέφωνο: 2651036686-2651083087, e-mail: katerina@epirussa.gr και για τεχνικά θέματα ΟΠΣ οι κ.κ.: Μώκος Ηλίας και Αναστασίου Μαρία, τηλέφωνο: 2651036686-2651083087, e-mail: mokos@epirussa.gr.