Υπογράφηκε από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, η Κοινή Υπουργική Απόφαση (συναρμόδια υπουργεία τα Εσωτερικών, Οικονομικών και Τουρισμού) παραχώρησης κατά χρήση στον Δήμο Κορυδαλλού της απαλλοτριωμένης από τη ΓΓΑ έκτασης 115 στρεμμάτων στο Σχιστό (πρώην Λατομεία).

Η υπογραφή της ΚΥΑ πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Κορυδαλλού, παρουσία του Δημάρχου, Νίκου Χουρσαλά, των βουλευτών Γιάννη Τραγάκη και Δημήτρη Μαρκόπουλου, στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, αθλητικών σωματείων και κατοίκων της περιοχής.
Πρόκειται για την ολοκλήρωση ενός πάγιου αιτήματος της τοπικής κοινωνίας, που χρόνιζε δύο δεκαετίες και είχε ξεκινήσει πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004: Για την κατασκευή, στη συγκεκριμένη έκταση, αθλητικού κέντρου, το οποίο στην πλήρη ανάπτυξή του θα περιλαμβάνει γήπεδο ποδοσφαίρου με στίβο και κερκίδες περίπου 5.000 θεατών, κολυμβητήριο, κλειστό γυμναστήριο, άλλα γήπεδα ποδοσφαίρου και αρκετά ανοικτά γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, τένις κ.ά.

Στην ΚΥΑ αναφέρονται τα εξής:

«Παραχωρείται στον Δήμο Κορυδαλλού άνευ ανταλλάγματος η χρήση της έκτασης με ΚΑΕΚ 050713257073/0/0, εμβαδού 114.631τ.μ. ιδιοκτησίας Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών, σύμφωνα με το αρθ.23 του Ν.4049/2012 «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 44 του Ν.4250/2014, για την ανέγερση συμπληρωματικών αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» και απεικονίζεται με τα στοιχεία 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,1 στο υπ’αριθ.ΑΤΤ-227 (Φεβρουάριος του 2003) τοπογραφικό διάγραμμα και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και στα με αρ. πρωτ. 4602/25.05.2020 πιστοποιητικά του Κτηματολογικού Γραφείου Νίκαιας (εξαιρουμένων των έξι γεωτεμαχίων για τα οποία δεν έχει συντελεσθεί η απαλλοτρίωση), υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Α. Να διατηρήσει ο Δήμος Κορυδαλλού την αθλητική χρήση του χώρου για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της παραχώρησης.

Β. Το συνολικό κόστος των εργασιών για την ανέγερση ή κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, την τέλεση εργασιών επισκευής, ανακαίνισης, επέκτασης ή βελτίωσης αυτών να καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο από το δικαιούχο της παραχώρησης Δήμο Κορυδαλλού, βάσει μελετών που θα συντάσσονται από το δήμο Κορυδαλλού και θα εγκρίνονται από τη Γ.Γ.Α.

Γ. Το σύνολο των πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών να καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο από το δικαιούχο της παραχώρησης Δήμο Κορυδαλλού.

Δ. Να αναλάβει ο Δήμος Κορυδαλλού την υποχρέωση εκτέλεσης όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για την απομάκρυνση των καταπατητών της έκτασης καθώς και την προστασία αυτής από παράνομες ενέργειες.

Ε. Επισημαίνεται ότι εκκρεμούν αγωγές τρίτων και να προβεί ο Δήμος Κορυδαλλού σε τυχόν ενέργειες που θα απαιτηθούν.

ΣΤ. Ο Δήμος υποχρεούται να τηρεί τις δεσμεύσεις που αποφασίσθηκαν στις υπ’αριθ.63/2020 (ΑΔΑ:9687ΩΛΩ-621/08.04.2020) και 73/2020 (ΑΔΑ: 6993ΩΛΩ-Ο63/21.05.2020) Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ στην αντίθεση περίπτωση η έκταση περιέρχεται αυτόματα στην Γ.Γ.Α.

Η κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση διενεργείται υπό τον όρο του αμεταβίβαστου σε τρίτους».